ൺƱƽ̨

免费注册登陆
当前位置?a href="http://fchmz.wang/_class/">沐风网校 > AutoCAD2012视频教程 >

师资介绍

精通AutoCAD等设计软件,尤其对机械领域的应用有深入研究。讲课思路清晰、对学生态度极好!现为沐风网校专职讲师?/div>

第二?绘图命令

2.1 直线2013-04-25 21:36:41
2.2 多段?/a>2013-04-25 21:36:41
2.3 ?/a>2013-04-25 21:36:41
2.4.1 圆弧命令(A?/a>2013-04-25 21:36:41
2.4.2 圆弧(B?/a>2013-04-25 21:36:41
2.5 矩形2013-04-25 21:36:41
2.6 多边?/a>2013-04-25 21:36:41
2.7椭圆2013-04-25 21:36:41
2.8图案填充2013-04-25 21:36:41
2.9渐变色填?/a>2013-04-25 21:36:41
更多

第三?修改命令

3.1 删除2013-04-25 21:36:41
3.2 移动命令2013-04-25 21:36:41
3.3 复制2013-04-25 21:36:41
3.4 旋转2013-04-25 21:36:41
3.5 镜像2013-04-25 21:36:41
3.6 修剪2013-04-25 21:36:41
3.7 延伸2013-04-25 21:36:41
3.8 圆角2013-04-25 21:36:41
3.9 倒角2013-04-25 21:36:41
3.10缩放2013-04-25 21:36:41
更多

第八?AutoCAD打印

8.1 模型空间和布局空间2013-04-25 21:36:41
8.2 模型空间打印2013-04-25 21:36:41
8.3 页面设置2013-04-25 21:36:41
8.4 布局空间出图2013-04-25 21:36:41
8.5 多视口打?/a>2013-04-25 21:36:41
更多

第九?辅助功能

9.1 查询命令2013-04-25 21:36:41
9.2 设计中心2013-04-25 21:36:41
9.3 工具选项?/a>2013-04-25 21:36:41
9.4 自定义快捷键2013-04-25 21:36:41
9.5 图形清理、重命名2013-04-25 21:36:41
9.6 输入和输?/a>2013-04-25 21:36:41
更多
Copyright © 2007 - 2013 沐风网校. All Rights Reserved.   沐风网旗下沐风网?版权所?沪ICP?9092249?

ൺƱƽ̨